Thông báo điều chỉnh lịch học GDQP-AN đợt 2 năm 2023

  Căn cứ vào Thông báo số 208/TB-DHN ngày 01/7/2023 về việc học Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 năm 2023, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cụ thể như sau:

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Số:          /TB-DHN

V/v điều chỉnh lịch học GDQP-AN

Hưng Yên, ngày  10  tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

­­­                     Kính gửi:      - Các đơn vị trong trường;

                                  - GVCN, sinh viên các lớp (có danh sách lớp kèm theo).

            Căn cứ vào Thông báo số 208/TB-DHN ngày 01/7/2023 về việc học Giáo dục quốc phòng - An ninh đợt 2 năm 2023 của Nhà trường.

            Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch điều chỉnh của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Trường Đại học Thủy Lợi.

            Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh cụ thể như sau:

            1. Đối với các lớp cao đẳng liên thông (có danh sách lớp kèm theo): Lịch học giữ nguyên như thông báo số số 208/TB-DHN ngày 01/7/2023.

            2. Đối với các lớp cao đẳng chính quy (có danh sách lớp kèm theo): Điều chỉnh lịch học bắt đầu từ 04/9/2023 đến ngày 14/9/2023 (Lịch học cũ từ ngày 14/8/2023 đến ngày 21/8/2023).

            3. Sinh viên thực hiện kế hoạch học tập theo kế hoạch đào tạo của Trường kể từ ngày 14/8/2023, phòng đào tạo chịu trách nhiệm bố trí các môn học theo kế hoạch đào tạo và thông báo cho các lớp.

            Nhận được thông báo này, kính đề nghị Phòng đào tạo, GVCN, sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trung tâm GDQP-AN ĐHTL;

- Ban Giám hiệu;

- Lưu: ĐT, VT;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thế Lực

 

Danh sách các lớp kèm theo: Danh sách các lớp học GDQP-AN đợt 2

Bài viết cùng danh mục