Thông báo đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2023-2024

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo về việc đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế năm học 2023-2024

 

Kính gửi:   - Giáo viên chủ nhiệm; Sinh viên các lớp khoá 7, khóa 8, khóa 9

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội;

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thông báo về việc triển khai đăng ký tham gia hiểm y tế cho sinh viên năm học 2023-2024 như sau:

1. Thi gian đăng ký

- Sinh viên đăng ký từ ngày: 29/09/2023 đến ngày 10/10/2023.

- Thời gian hưởng BHYT: 14 tháng (từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/12/2024).

2. Thủ tục hồ sơ đăng ký BHYT

- Thẻ BHYT cũ (Photo)

- CMNN/CCCD (Photo)

- Tờ khai tham gia BHYT (Theo mu Nhà trường cung cp).

3. Mc đóng BHYT

Mức đóng: 1.800.000 đồng x 4.5% x 70% x 14 (tháng) = 793.800 đồng.

Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi ba nghìn tám trăm đồng

4. Đầu mi thc hin

- Sinh viên có nhu cầu tham gia BHYT đăng ký và nộp tiền cho GVCN.

- GVCN lập danh sách các sinh viên tham gia, thu tiền và nộp cho phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 12/10/2023.

Nhận được thông báo này, đề nghị Giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp đôn đốc sinh viên thực hiện. Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán để được giải đáp.

Bài viết cùng danh mục